Com transferir a la UIB

En aquest apartat es tracta la transferència de tecnologia en general, els mecanismes habituals per fer-la efectiva i com i a través de quins agents s'articula en l'entorn de la Universitat de les Illes Balears.

Addicionalment, es fa èmfasi en tres actuacions d'especial rellevància per al procés de transferència: la protecció de les invencions, la seva valorització i la creació d'empreses de base tecnològica.